Referent RinBGH Dr. LL.M. (UCLA) Brockmöller

RinBGH Dr. LL.M. (UCLA)Annette BrockmöllerOrtKarlsruheTätigkeitRichterin am BGH, 4. Zivilsenat, Versicherungsrecht und Erbrecht.FachgebieteVersicherungsrecht
top